close
تبلیغات در اینترنت
یو پی وی سی کرج - 74

یو پی وی سی کرج - 74

پنجره یو پی وی سی در کرج, پنجره یو پی وی سی در کرج, در و پنجره پنجره upvc، تعویض پنجره شیشه دوجداره، تولید پنجره، پنجره upvc کرج

فروش در پنجره دو جداره کرج
پنجره یو پی وی سی در کرج, پنجره یو پی وی سی در کرج, در و پنجره پنجره upvc، تعویض پنجره شیشه دوجداره، تولید پنجره، پنجره upvc کرج

مقاله روش جديد طراحي پنجره با توجه به مصرف انرژي

يكي از جدارهاي خارجي كه تا ٔثير زيادي در مصرف انرژي و همچنين آسايش حرارتي دارد، پنجره است . بنابراين برآورد ميزان انتقـال حرارت از طريق پنجرهها اهميت دارد . با توجه به اين كه محاسبه ميزان انتقال حرارت از پنجره ها كاري مشكل بوده و به شـبيه سـازي كـامپيوتري نياز دارد، در دست داشتن روابط سادهاي براي برآورد و مقايسه انواع پنجره ضروري است. يدر ا ن تحقيق با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري رابطه جديد ي براي محاسبه ميزان انتقال حرارت از پنجره دو جداره ارائه شده است. با استفاده از اين رابطة پارامترهاي را پنجره ميتوان طوري تعيـي ن و طراحي كرد كه كمترين انتقال حرارت از پنجره حاصل شود. همچنين براي مقايسه انواع مختلف پنجـره دو جـداره (بـا سـايبان و بـدون سـايبان) ضريب ي به نام ضريب تا ٔثير معرفی شده است. نتايج نشان ميدهند كه با كاهش اين ضريب ، مقدار حرارت عبوري از پنجره كـاهش مـي يابـد. ايـن ضريب را ميتوان به عنوان معياري براي انتخاب پنجره بهينه به كار برد.

طراحی پنجره جدید

مصرف انرژي در كشور مـا بـه طـور قابـل ملاحظـه اي بـالاتر از استانداردهاي جهاني اسـت و مهمتـرين دليـل ،آن وضـعيت نامطلوب ساختمانها از ديـد مصـرف انـرژي اسـت . يكـي از جدارهاي خارجي كه تا ٔثير قابل توجهي بر مصرف انرژي و همچنين آسايش حرارتي دارد، پنجـره اسـت . در هـر خانـه، حدود يك سوم تلفـات حرارتـي كـل در زمسـتان از طريـق پنجرهها صورت ميگيرد. همچنين بيشتر نفـوذ هـوا از لبـه پنجره ها انجام ميشود. در بار برودتي تابستاني نيـز حـرارت خورشيدي دريافتي از پنجـره نقـش قابـل ملاحظـه اي دارد. تا ٔثير خالص پنجـره بـر موازنـه حرارتـي در سـاختمان بـه مشخصـات و جهـت پنجـره و همچنـين بـه وضـعيت تـابش خورشيد و آب و هوا بستگي دارد . جدارهاي نورگذر سـاختمان عملكـردي بسـيار پيچيـده دارند. در جدارهاي معمولي غيـر نورگـذر، انتقـال حـرارت فقط به صورت هدايت انجام ميشود و روابـط حـاكم شـكل سادهاي دارند. در جدارهاي نورگـذر انتقـا ل در اثـر تـابش بخش قابل توجهي از انتقال حرارت را بـه خـود اختصـاص ميدهـد. پيچيـدگي ايـن پديـده دلايـل متعـددي دارد. از يك سو ميزان انتقال حرارت با اختلاف توان چهـارم دمـاي سـطوح متناســب اسـت و از ســوي ديگـر، ميــزان انتقــال حرارت و نور مرئي براي فركانسهاي مختلف متفاوت بوده و به زاويه برخورد با سطح شيشه نيـز بسـتگي دارد. البتـه انـرژي تابشــي خورشــيد و زاويــه برخــورد در زمــان هــاي مختلف سال، روز و ساعت موردنظر متفاوت است. اين امـر موجب ميشود كه در نرم افزارهاي شبيه سازي از الگـوريتم پيچيدهاي براي تعيين ميزان انرژي تابشي عبوري از جدار نورگذر اسـتفاده شـود . بـا توجـه بـه مشـكلاتي كـه بـراي آزمايش و اندازه گيـري انتقـال حـرارت وجـود دارد، در دو دهه اخير سعي شده از برنامـه هـاي شـبيه سـازي مختلـف براي ارزيابي و مقايسـه عملكـرد سيسـتم هـاي سـاختماني استفاده شود


لینک دانلود مقالهمصرف انرژی ساختمان پنجره دو جداره

لینک دانلود

محقق

عبداسلام ابراهیم پور

  استاديار، دانشگاه آزاد اسلام ي واحد تبريز، گروه مكانيك، تبريز، ايران 

بهروز محمد کاری

 استاديار، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، بخش طراحي محيط و انرژي، تهران، ايران

بازدید : 2746 شنبه 30 آبان 1394 زمان : 3:0
انواع پنجره ها

 

انواع پنجره ها :

انواع پنجره از نظر نوع قاب         

انواع پنجره از نظر نوع شيشه        

انواع پنجره از نظر نحوه عملكرد  

انواع پنجره از نظر فن آوري        

انواع پنجره از نظر نوع قاب :

با پيشرفت صنعت ساختمان، پنجره با قابهاي متعددي توليد مي شود كه مهمترين آنها به شرح زير مي باشد.

1)  پنجره با قاب آلومينيومي

2)  پنجره با قاب آلومينيومي ترمال بريك

3) پنجره با قاب فيبرگلاس

4)  پنجره با قاب تركيبي و كامپوزيتيچپنجره مختلف زیبا

5)   پنجره با قاب چوبي

6)   پنجره با قاب و پنيلي (PVC)

7)   پنجره با قاب وپنيلي عايق شده

انواع پنجره از نظر نوع شيشه :

پنجره ها با توجه به نوع شيشه و تعداد لايه هاي شيشه به صورت زير تقسيم مي شوند.

1)   پنجره تك جداره با شيشه شفاف ساده

2) پنجره تك جداره با شيشه دودي و يا برنزي

3)  پنجره دو جداره با شيشه شفاف ساده

4)  پنجره دو جداره با شيشه دودي و يا برنزي

5)پنجره هاي دو جداره با پوشش هاي خاص شيشه جاذب گرماي خورشيد (Selective Surface)

6)  پنجره دو جداره با شيشه هاي با ضريب صدور پايين (Low-E)

7)   پنجره هاي دو جداره با شيشه هاي تركيبي (جاذب گرماي خورشيد و ضريب صدور پايين)

8)  پنجره هاي سه جداره با شيشه هاي تركيبي

انواع پنجره از نظر نحوه عملكرد :

پنجره ها از نظر نوع كاربري در ساختمان به صورت زير دسته بندي مي شوند:

1)  پنجره هاي ثابت

2)   پنجره هاي لولايي قائم (بازشو به سمت بيرون و داخل)

3) پنجره هاي لولايي افقي (بازشو به سمت بيرون و داخل)

4)پنجره هاي كشويي قائم

5)   پنجره هاي كشويي افقي

 

 انواع پنجره از نظر فن آوري :

پنجره ها از نظر فن آوري ساخت به منظور بهبود كارايي و كاهش افت حرارتي به صورت زير دسته بندي مي شوند:

1)  پنجره هايي كه لايه بين دو شيشه با گازهاي خنثي پر شده است

2)پنجره هايي كه در آنها از اسپيسرهايي(Spacer) با ضريب انتقال حرارت هدايتي پائيني استفاده شده است

3)  پنجره ها با پوشش شيشه Low-E و انتخاب طيفي

4)   پنجره هاي هوشمند

بازدید : 16592 دوشنبه 25 آبان 1394 زمان : 3:0
ارتباط پروفیل های UPVC با اشعه UV خورشید

یکی از مهمترین خصوصیات پروفیل های یو پی وی سی که در ساخت در و پنجره ساختمان استفاده می شوند مقاومت آنها در برابر شرایط جوی و حفظ کیفیت آنها می باشد. لذا استفاده از ترکیبات مناسب جهت ایجاد مقاومت و همچنین انجام آزمون های مختلف جهت کنترل کیفیت در این شاخصه بسیار اهمیت دارد.

 معمولا برای ایجاد مقاومت در برابر اشعه های ساطع شده از خورشید از مواد جاذب استفاده می شود. یکی از اشعه های ساطع شده از خورشید که باعث رنگ پریدگی و خرابی قطعات ساخت انسان می شود، اشعه یو وی (UV) یا فرا بنفش (Ultra Violet) می باشد. میزان اشعه ای که در نقاط مختلف جهان جذب می شوند بستگی به موقعیت جغرافیایی نقاط دارد.

UPVC profiles associated with UV

 لذا با توجه به این مورد استفاده از مصالح ساختمانی و خصوصا پروفیل های یو پی وی سی با ترکیب مناسب برای مناطق مختلف توصیه می شود. در ترکیبات استفاده شده برای ساخت پروفیل های یو پی وی سی، مواد جاذب یو وی و همچنین رنگ دانه های مقاوم در برابر شرایط جوی و نور خورشید وجود دارد. مواد جاذب یو وی بعلت بالا بودن قیمت و افزایش قیمت تمام شده بصورت جزئی استفاده می شوند و مقاومت اصلی پروفیل در برابر شرایط آب و هوایی و اشعه یو وی بر عهده رنگ دانه ها است.

 رنگ دانه ای که بمنظور بالا بردن مقاومت پروفیل در برابر اشعه یو وی استفاده می شود، دی اکسید تیتانیوم است که بصورت معدنی وجود دارد و استخراج می گردد. این ماده پس از انجام فرآیند و مش بندی های مختلف در اختیار صنایع مختلف قرار می گیرد. دی اکسید تیتانیوم در ایران وجود ندارد و کلیه مصارف آن از خارج از کشور تامین می گردد. میزان استفاده از این ماده است که باعث افزایش مقاومت و همچنین افزایش قیمت تمام شده می گردد.

 میزان اشعه یو وی که به قاره اروپا ساطع می گردد بسیار کمتر و در بیشتر مناطق نصف اشعه ای است که به مناطق نزدیک تر به خط استوا ساطع می شود، می باشد. لذا با توجه به اینکه مبدا صنعت  UPVC اروپا بوده است و تحقیقات گسترده ای در این زمینه در کشورهای آلمان و اطریش صورت گرفته است، آب و هوای مناطق مختلف جهان را به دو دسته تقسیم کرده اند.

دسته اول آب و هوا معتدل (Moderate)

 دسته دوم آب و هوای سخت (Sever)

 برای هر کدام از دسته بندی های فوق شرایط تست آزمایشگاهی جداگانه تهیه شده و انجام می شود. لذا هر شرکت تولید کننده پروفیل باید مشخص نماید که در کدام دسته بندی تولید انجام می دهد و محصول خود را برای چه آب و هوایی طراحی و تضمین می نماید.

 یکی از مهمترین خصوصیات پروفیل های یو پی وی سی که در ساخت در و پنجره ساختمان استفاده می شوند مقاومت آنها در برابر شرایط جوی و حفظ کیفیت آنها می باشد. لذا استفاده از ترکیبات مناسب جهت ایجاد مقاومت و همچنین انجام آزمون های مختلف جهت کنترل کیفیت در این شاخصه بسیار اهمیت دارد.

 معمولا برای ایجاد مقاومت در برابر اشعه های ساطع شده از خورشید از مواد جاذب استفاده می شود. یکی از اشعه های ساطع شده از خورشید که باعث رنگ پریدگی و خرابی قطعات ساخت انسان می شود، اشعه یو وی (UV) یا فرا بنفش (Ultra Violet) می باشد. میزان اشعه ای که در نقاط مختلف جهان جذب می شوند بستگی به موقعیت جغرافیایی نقاط دارد.

 لذا با توجه به این مورد استفاده از مصالح ساختمانی و خصوصا پروفیل های یو پی وی سی با ترکیب مناسب برای مناطق مختلف توصیه می شود. در ترکیبات استفاده شده برای ساخت پروفیل های یو پی وی سی، مواد جاذب یو وی و همچنین رنگ دانه های مقاوم در برابر شرایط جوی و نور خورشید وجود دارد. مواد جاذب یو وی بعلت بالا بودن قیمت و افزایش قیمت تمام شده بصورت جزئی استفاده می شوند و مقاومت اصلی پروفیل در برابر شرایط آب و هوایی و اشعه یو وی بر عهده رنگ دانه ها است.

 رنگ دانه ای که بمنظور بالا بردن مقاومت پروفیل در برابر اشعه یو وی استفاده می شود، دی اکسید تیتانیوم است که بصورت معدنی وجود دارد و استخراج می گردد. این ماده پس از انجام فرآیند و مش بندی های مختلف در اختیار صنایع مختلف قرار می گیرد. دی اکسید تیتانیوم در ایران وجود ندارد و کلیه مصارف آن از خارج از کشور تامین می گردد. میزان استفاده از این ماده است که باعث افزایش مقاومت و همچنین افزایش قیمت تمام شده می گردد.

 میزان اشعه یو وی که به قاره اروپا ساطع می گردد بسیار کمتر و در بیشتر مناطق نصف اشعه ای است که به مناطق نزدیک تر به خط استوا ساطع می شود، می باشد. لذا با توجه به اینکه مبدا صنعت  UPVC اروپا بوده است و تحقیقات گسترده ای در این زمینه در کشورهای آلمان و اطریش صورت گرفته است، آب و هوای مناطق مختلف جهان را به دو دسته تقسیم کرده اند. دسته اول آب و هوا معتدل (Moderate) و دسته دوم آب و هوای سخت (Sever).

 برای هر کدام از دسته بندی های فوق شرایط تست آزمایشگاهی جداگانه تهیه شده و انجام می شود. لذا هر شرکت تولید کننده پروفیل باید مشخص نماید که در کدام دسته بندی تولید انجام می دهد و محصول خود را برای چه آب و هوایی طراحی و تضمین می نماید.

بازدید : 3625 چهارشنبه 20 آبان 1394 زمان : 3:0
پارامترهاي دسته بندي پنجره ها از نظر كارائي انرژي

 

نرخ نشت هوا (Air Leakage)

ضريب عبور نور(Visible Transmittance)

ضريب گرماي ورودي تابش خورشيد (Solar Heat Gain Coefficient)

ضريب انتقال حرارتي كلي ( U-Factor)

نرخ نشت هوا (Air Leakage) :

اتلاف حرارتي و گرماي خورشيد ورودي به ساختمان سبب جابجايي هوا از روزنه ها و درزهاي موجود در قسمت هاي مختلف پنجره مي شود. براي اين منظور به منظور مقايسه كارآيي پنجره ها از پارامتر نرخ نشت هوا (AL) استفاده مي شود. AL كمتر بيانگر جابجايي كمتر هوا از ميان درزهاي پنجره مي باشد.

ضريب عبور نور (Visible Ttansmittance) :

درصد کار آیی پنجره دوجداره

ضريب عبور نور به خصوصيات اپتيكي لايه شيشه مورد استفاده در پنجره بستگي دارد و ضريب عبور نور بيشتر در پنجره بيانگر عبور نور مرئي در طول روز مي باشد. پنجره هاي با عبور نور بيشتر به منظور ديد بهتر و حداكثر استفاده از روشنايي در طول روز مناسبتر مي باشد. 

ضريب گرماي ورودي تابش خورشيد (Solar Heat Gain Coefficient) :

ضريب گرماي ورودي تابش خورشيد (SHGC) بيانگر بخشي از انرژي گرمايي تابش مستقيم خورشيد است كه از ميان پنجره عبور مي كند و وارد اتاق مي شود و يا در شيشه جذب مي شود و سپس به اتاق انتقال مي يابد. SHGC كمتر، بيانگر ورود گرماي كمتر خورشيد به داخل ساختمان است.

ضريب انتقال حرارتي كلي (U-Factor) :

افت حرارتي از پنجره با ضريب انتقال حرارت كلي پنجره بيان مي شود. مقدار عايق بودن پنجره در برابر عبور گرما با ضريب عايق حرارتي (R-Value) بيان مي شود كه ضريب عايق حرارتي عكس ضريب انتقال حرارت مي باشد. ضريب عايق حرارتي بزرگتر در پنجره ها بيانگر تبادل حرارت كمتر ميان اتاق و محيط بيرون از طريق پنجره مي باشد.

بازدید : 5500 یکشنبه 17 آبان 1394 زمان : 17:43

تعداد صفحات : 80

یو پی وی سی کرج
آمار سایت
 • کل مطالب : 320
 • افراد آنلاین : 5
 • آی پی امروز : 162
 • آی پی دیروز : 298
 • بازدید امروز : 897
 • باردید دیروز : 2,080
 • گوگل امروز : 16
 • گوگل دیروز : 42
 • بازدید هفته : 6,908
 • بازدید ماه : 58,683
 • بازدید سال : 377,801
 • بازدید کلی : 1,086,763